Ajankohtaista

Miten mahdollinen valmiuslaki vaikuttaisi hoitohenkilökuntaan?

Elämme hyvin poikkeuksellista aikaa. Sen on varmasti havainnut jo jokainen. Torstaina saimme jännittää suljetaanko koulut ja päiväkodit. Eilen ilmoitettiin, että mahdollista valmiuslain käyttöönottoa valmistellaan.

Mikä valmiuslaki?

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on poikkeusoloissa suojata väestöä sekä turvata sen toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys.

2 §
Soveltamisala

Tässä laissa säädetään viranomaisten toimivaltuuksista poikkeusolojen aikana. Lisäksi laissa säädetään viranomaisten varautumisesta poikkeusoloihin.”

Koko lain voit lukea täältä Finlexin sivuilta.

Enpä olisi vielä hetki sitten uskonut, että joudun tutustumaan tähän lakiin. Tässä sitä ollaan. Totuus on, että tämä koskettaa meitä kaikkia, mutta erityisen paljon hoitohenkilökuntaa.

Mitä tämä tarkoittaa esimerkiksi hoitajille?

86 §
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden toiminta

Väestön sosiaali- ja terveydenhuollon turvaamiseksi 3 §:n 1, 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa sosiaali- ja terveysministeriö sekä toimialueellaan aluehallintovirasto voi päätöksellään velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön:

1) laajentamaan tai muuttamaan toimintaansa;

2) siirtämään toimintansa kokonaan tai osaksi oman toimialueensa tai sijaintipaikkansa ulkopuolelle taikka järjestämään toimintaa myös toimialueensa ulkopuolella;

3) sijoittamaan hoidon tai huollon tarpeessa olevia henkilöitä toimintayksikköönsä siitä riippumatta, mitä asiasta on säädetty, määrätty tai sovittu;

4) luovuttamaan toimintayksikön tai osan siitä valtion viranomaisten käyttöön.”

Voidaanko meidät siis velvoittaa olemaan töissä tai vaihtamaan työpistettä?

95 §
Työvelvolliset

Lisäksi 3 §:n 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa on jokainen Suomessa asuva, jolla on kotikuntalain mukaan kotikunta Suomessa, joka toimii terveydenhuollon alalla, on saanut koulutusta tällä alalla ja joka on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta, velvollinen tekemään tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi välttämätöntä työtä terveydenhuollossa. Määräys tällaiseen työhön voidaan antaa korkeintaan kahdeksi viikoksi kerrallaan. Määräys voidaan uusia kerran.

96 §
Työvelvollisen ilmoittautumisvelvollisuus

Työvelvollisen tulee tietojen antamista ja työhön määräämistä varten kutsusta ilmoittautua asuin- tai oleskelupaikkansa työvoimaviranomaiselle.

Eli lyhyesti: meidät voidaan tarvittaessa uudelleen sijoittaa ja määrätä töihin (mahdollisesti myös ammatinvaihtajat). Toki tässä on muutama kohta, jotka vaikuttavat asiaan:

98 §
Työmääräyksen antamisen rajoitukset

Työmääräystä ei saa antaa henkilölle:

1) joka ei voi työn vaatimaksi ajaksi poistua kotoaan jatkuvaa huolenpitoa tarvitsevan lapsen tai muun henkilön hoitamisen vuoksi, jos hoitoa ei voida muuten järjestää;

2) joka jätetään palvelukseen kutsumatta asevelvollisuuslain 89 §:n mukaisesti;

3) joka on puolustusvoimien palveluksessa; tai

4) joka on etukäteen varattu väestönsuojelutehtäviin tai täydennyspoliisitehtäviin.

Jos henkilö on julkisessa virassa tai toimessa taikka tarpeellinen sellaisen julkisen tai yksityisen laitoksen tai yrityksen palveluksessa, jonka toiminnan jatkuminen on poikkeusoloissa välttämätöntä tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi, häntä ei saa määrätä muuhun työhön, ellei erityinen syy sitä vaadi.

99 §
Työmääräystä annettaessa huomioon otettavat seikat

Työvoimaviranomainen saa antaa työvelvolliselle työmääräyksen vain sellaiseen työhön, jota tämä pystyy kohtuudella tekemään ottaen huomioon hänen ikänsä, terveydentilansa, mahdollinen vammaisuutensa, perhesuhteensa, koulutuksensa, aikaisempi työkokemuksensa sekä tehtäväksi määrättävän työn luonne. Jos työvelvolliselle ei voida antaa määräystä kokopäivätyöhön, hänet voidaan määrätä tekemään työtä osa-aikaisesti. Jos työvelvollinen vetoaa siihen, ettei hän terveydellisistä syistä voi tehdä työmääräyksessä mainittua työtä, hänen on esitettävä luotettava selvitys terveydentilastaan työvoimaviranomaisen asettamassa kohtuullisessa määräajassa.”

Toisin sanoen koko ikänsä lastenhoitajana toiminutta lähihoitajaa ei laiteta hoitamaan hengityskonetta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö häntä voisi sijoittaa toisiin tehtäviin. Sairaaloissa/terveydenhuollossa on paljon työtehtäviä. Koronapotilaiden lisäksi meillä on tietyt asiat, jotka on pyörittävä, kuten esimerkiksi vanhustenhoito. Sairaaloissakin on paljon tehtäviä, joita pystytään antamaan, vaikka teho-osaamista ei olisi. Kaikki apukädet ovat tarvittaessa tervetulleita.

Pelottava tilanne

”Enhän minä osaa.”
”Toivottavasti minua ei kutsuta”
”En varmana mene!”

Onko meillä varaa valita, jos tilanne menee oikeasti pahaksi? Tilanne olisi jollain tapaa miedosti verrattavissa sotatilanteeseen. Ei varmasti monikaan sinne ilosta kiljuen lähtisi. Sotilasvala on kuitenkin vannottu ja vaikka olo olisi, että mitään en osaa (armeija-ajasta on saattanut vierähtää pitkä tovi), sinne on mentävä.

Velvollisuus

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

15 §
Ammattieettiset velvollisuudet

Terveydenhuollon ammattihenkilön ammattitoiminnan päämääränä on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen. Terveydenhuollon ammattihenkilön on ammattitoiminnassaan sovellettava yleisesti hyväksyttyjä ja kokemusperäisiä perusteltuja menettelytapoja koulutuksensa mukaisesti, jota hänen on pyrittävä jatkuvasti täydentämään. Ammattitoiminnassaan terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tasapuolisesti ottaa huomioon ammattitoiminnasta potilaalle koituva hyöty ja sen mahdolliset haitat.”

Meillä on velvollisuus auttaa ja meidät voidaan siihen velvoittaa, jos valmiustila tulisi. Edelleen myös muistutan, että tarvittaessa hoitaja arvioidaan varmasti yksilöllisesti ja ammattitaidot kartoitetaan.

Paniikille ei ole tilaa

Pakko myöntää, että olen itsekin seurannut uutisointia epätodellisena. Tässäkö sitä nyt ollaan pandemian edessä? Miten meidän terveydenhuolto kestää? Miten hoitajat ja lääkärit riittävät? Mitä jos tilanne kärjistyy erittäin pahaksi?

Olen myös, sen lisäksi, että olen sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja, äiti ja vaimo. Mietin voiko tämä olla puolisolle tai lapsille vaarallinen tai minulle itselleni.

On ihan ok pelätä. On ihan ok ahdistua ajatuksesta, että työpaikka saattaa vaihtua hetkellisesti. Paniikille ei kuitenkaan ole nyt tilaa. Ainoa miten me selviämme on yhteen hiileen puhaltamalla. Jos minusta voi olla tässä tilanteessa mitenkään apua, niin valmiina ollaan. Ei kriisejä voiteta pakoon lähtemällä. Ne voitetaan kohtaamalla.

Päiväkodit ja koulut kiinni?

Tämä on ollut polttava kysymys. Mielipiteitä on puolesta ja vastaan. Osa kysyy onko tämä edes mahdollista ja osa miettii, että tämä vasta vaarallista on, jos hoitaja/lääkäri vanhemmat joutuvat jäämään kotiin hoitamaan lapsia.

Tilanne on hankala. Se on selvä asia. Eikä mikään ole mustavalkoista. Perheet ja tilanteet ovat erilaisia. Kuten lain työmääräyskohdassa luki niin pienten lasten vanhemmat tai vaikeasti sairaan ihmisen läheisen on mahdollista jäädä kotiin.

Jos tilanne mahdollisesti menisi niin pahaksi, että koulut ja päiväkodit on laitettava kiinni, niin silloin viimeistään jokaiselta tarvitaan joustoa. Mikäli perheessä on kaksi aikuista ja ei ole tullut työmääräystä, pystyvät vanhemmat todennäköisesti keskenään päättämään kumpi jää kotiin. Moraalisesti jos asiaa katsoo, olisi järkevää ilman työmääräystä jo, miettiä kumman työ on tärkeämpi.

Mikäli työmääräys tulisi mahdollisesti toiselle vanhemmalle, silloin on selvää kumpi jää kotiin ja kumpi lähtee töihin.

Miten sitten yhden vanhemman perheet tai jos perheessä on vaikkapa kaksi lääkäriä? Tilanne elää ja yksi mahdollisuus saattaa olla, että näissä tapauksissa lapsille järjestetään poikkeuksellisesti hoitopaikka.

Miten pärjäämme rahallisesti?

Moni miettii, että jos toinen vanhempi jää kotiin, miten rahallisesti voimme pärjätä. Ne perheet, jotka pystyvät tekemään etänä töitä, ovat luultavammin parhaimmassa asemassa.

Kelan sivuilta löytyy tietoa tartuntapäivärahasta:

Tartuntatautipäiväraha:

Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetystä, jos sinut on määrätty olemaan poissa työstäsi, karanteeniin tai eristykseen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Voit saada tartuntatautipäivärahaa, vaikka et ole työkyvytön. Alle 16-vuotiaan lapsen huoltajana voit saada tartuntatautipäivärahaa, jos lapsesi on määrätty olemaan kotona tartuntataudin vuoksi etkä voi siksi tehdä töitä.

Määrä ja maksaminen

Jos olet palkkatyössä, tartuntatautipäiväraha määräytyy työnantajan ilmoituksen mukaan.

Tartuntatautipäivärahan määrä on ansionmenetyksesi suuruinen. Jos teet muuta työtä tai vain osittain omaa työtäsi, tartuntatautipäivärahaa maksetaan siltä osin kuin sinulle on aiheutunut ansionmenetystä.

Jos olet yrittäjä, tartuntatautipäiväraha määräytyy YEL- tai MYEL-vuosityötulon perusteella.”

Eli hätä ei ole tämännäköinen. Toki varmasti on perheitä, joille tilanne on hankalempi kuin toisille.

Lopuksi

Minä todella toivon, että emme joudu koskaan niin hankalaan tilanteeseen, että valmiuslaki pitää ottaa voimaan. Mutta jos näin käy, jokainen joutuu tekemään päätöksiä, joustamaan ja puntaroimaan omaa osuuttaan.

Jos tilanne menee niin pahaksi, että valmiuslaki astuu voimaa, niin moni ihmishenki on riippuvainen kuinka terveyshuolto kestää. Meillä ei ole varaa siihen tilanteeseen, että hoitajat loppuvat. Me tarvitsemme jokaisen panosta, jos käsky kävisi. Kukaan ei varmasti halua, että Suomessa kuolleisuusluvut nousisivat tai tilanne olisi niin paha, että kaikki eivät hoitoa saisi.

Pidetään yhtä. Tuetaan toisiamme. Ei käännytä toisiamme vastaan. Annetaan työrauha. Kohdataan asia yhdessä.

Toivoo yksi sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja

Sairaanhoitajan vala:

”Lupaan, että vakaa ja vilpitön tahtoni on sairaanhoitajan tointa harjoittaessani parhaan kykyni ja ymmärrykseni mukaan täyttää ne velvollisuudet, jotka minulle sairaanhoitajana kuuluvat, ja pitää aina mielessäni sairaanhoitajan työn korkeat ihanteet”.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

1 thought on “Miten mahdollinen valmiuslaki vaikuttaisi hoitohenkilökuntaan?

  1. Tuossa tartuntapäivärahaa on huomioitava erityisesti se, että tulee olla laitettu karanteeniin tai eristyksiin. Asiasta tulee toimittaa kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista. Se, että koulu tai päivähoito suljetaan ei oikeuta suoraan tartuntapäivärahaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *